Beleidsplan

Inleiding

Steunstichting Dam is op 4 juli 2013 ontstaan uit een juridische fusie tussen Steunstichting Welzijnsprojekten Aalburg en Stichting De Aalburgse Minima. In de bestuursvergadering van de besturen van beide genoemde stichtingen op 4 juli 2013 is besloten dat Stichting De Aalburgse Minima onder algemene titel het vermogen (eigendom van volkstuintjes en liquide middelen) heeft verkregen van Steunstichting Welzijnsprojekten Aalburg. Steunstichting Welzijnsprojekten is als gevolg van de juridische fusie opgeheven. In de bestuursvergadering gehouden op 4 juli 2013 is besloten de statuten van de verkrijgende stichting geheel opnieuw vast te stellen. De nieuwe stichting draagt vanaf 4 juli 2013 de naam: Steunstichting Dam.

Het doel van de stichting

De stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk, het ledigen van de noden van de (hulp)behoevende inwoners van de Gemeente Aalburg danwel haar rechtsopvolger onder algemene titel op materiële en immateriële wijze en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden van de stichting

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Inwoners die leven op de armoedegrens met behulp van gouvernementele, kerkelijke en charitatieve instellingen en initiatieven in de maand december een behoorlijk pakket eerste levensbehoeften ter beschikking te stellen;
  • Door middel van het (laten) bewerken van de aan de stichting in eigendom toebehorende (volks)tuintjes (werkloze) inwoners van de gemeente voornoemd een zinvolle dagbesteding te bezorgen en bij te dragen aan eerste levensbehoeften;
  • Het bieden van bijdragen in materiële danwel immateriële zin aan (hulp) behoevende inwoners van de gemeente voornoemd;
  • Het vragen van bijdragen in materiële danwel immateriële zin van gouvernementele, kerkelijke en charitatieve instellingen alsmede van de niet- behoevende inwoners van de gemeente voornoemd.

Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen:

De heer G. Hardeman – Voorzitter
Mevrouw C.P. Butijn-Wondergem – Secretaris
Mevrouw J.S. Versteeg-van Tilburg – Penningmeester
De heer W.J. Vos – Bestuurder
Mevrouw J.G.J. Timmermans-van Wijgerden- Bestuurder

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiering en schenkingsbudget

De stichting wordt gevoed door bijdragen in materiële danwel immateriële zin van gouvernementele, kerkelijke en charitatieve instellingen, alsmede door niet- behoevende inwoners van voornoemde Gemeente. Het bestedingsbeleid wordt bepaald door de behoefte. Jaarlijks wordt geïnventariseerd hoeveel pakketten met eerste levensbehoeften benodigd zullen zijn in de maand december. Het verwacht jaarlijks budget voor deze pakketten varieert tussen € 10.000 en € 15.000. Daarnaast kunnen incidentele, niet jaarlijks terugkerende, hulpvragen zich voordoen. De kostenstructuur van de stichting bestaat hoofdzakelijk uit onderhoud van de website, kosten inschrijving Kamer van Koophandel en administratiekosten. De kosten ten behoeve van de volkstuintjes worden voldaan uit de opbrengsten.

Vermogensbeheer

De stichting stelt de aan de stichting in eigendom toebehorende (volks)tuintjes tegen een geringe vergoeding beschikbaar. De eveneens geringe jaarlijkse kosten voor deze (volks)tuintjes worden uit de revenuen betaald. De ontvangen donaties komen vrijwel geheel ten goede aan de bekostiging van de jaarlijkse pakketten. Een eventueel liquide overschot wordt op een spaarrekening geplaatst, waarvoor een marktconforme rente wordt ontvangen. Incidentele hulpvragen worden voldaan uit het liquide overschot.

Contact
Steunstichting Dam

Langestraat 10
4261 AB Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-69 41 31

info@steunstichtingdam.nl

RSIN 816298488

IBAN NL77 RABO 0373 3228 60